Arquivo da categoria: Música

shearwater – A Wake for the Minotaur

A glorious light
A ladder along the clouds
A spy in the sun
A shout in the street below
Climb down a white road
Into the dark mouth

Papered in dusk
A river below the lake
I ride in the flood
A dog with the chain removed
‘Til the morning rides
‘Til my memory lies clear
There’s a tear in the darkness
A hole in the light
And I know where you are

I ride in the blood
I ride on the warming rails
Through canyons of sunlight
And wires across the road
Could I have loved you enough
If I fell in the right way

A tear in the darkness
A hole in the light
I’ll breathe in the silence
I’ll laugh ‘til I die

 

A Distant Sadness – Bear McCreary

Original (Armenian):

Հեռու եւ ծանօթ տխրություն մը մեզ կը կանչէ
Քամիով բերուած՝ այրուող աւազի նման
Եղբայրներ եւ Քոյրեր՝ որ հեռւում էք՝ դուք կը տոկաք
Անելանելի վիծակի մէջ՝ մեր իսկ հողին վրայ։
Յիշողութիւն մը փորագրուած հոգու եւ մորթի մէջ
Կը թողնէ սպի մը որ երբեք չի բուժուիր
Մեր ընտանիքը ամուր է՝ բայց ցիրուցան
Աստղերու եւ դաշտերու տարածութեան մէջ։
Մենք ձեզ չի պիտի լքենք
Մենք ձեզ չի պիտի մոռնանք
Մենք ձեզ համար պիտի վերադառնանք։

Translated (English):
A distant and familiar sadness calls to us
As if carried on the wind, like burning sand
Brothers and sisters, away, you endure
Stranded on our own land
A memory etched into soul and skin
Leaves a scar that never heals
Our family is strong, but scattered
Across the stars and fields
We will not abandon you
We will not forget you
We will return for you

 

2005-The White Stripes – Get Behind Me Satan (1001)

Full Playlist

 • “Blue Orchid” – 2:37
 • “The Nurse” – 3:47
 • “My Doorbell” – 4:01
 • “Forever for Her (Is Over for Me)” – 3:15
 • “Little Ghost” – 2:18
 • “The Denial Twist” – 2:35
 • “White Moon” – 4:01
 • “Instinct Blues” – 4:16
 • “Passive Manipulation” – 0:35
 • “Take, Take, Take” – 4:22
 • “As Ugly as I Seem” – 4:10
 • “Red Rain” – 3:52
 • “I’m Lonely (But I Ain’t That Lonely Yet)” – 4:19