Arquivo da categoria: Música

A Distant Sadness – Bear McCreary

Original (Armenian):

Հեռու եւ ծանօթ տխրություն մը մեզ կը կանչէ
Քամիով բերուած՝ այրուող աւազի նման
Եղբայրներ եւ Քոյրեր՝ որ հեռւում էք՝ դուք կը տոկաք
Անելանելի վիծակի մէջ՝ մեր իսկ հողին վրայ։
Յիշողութիւն մը փորագրուած հոգու եւ մորթի մէջ
Կը թողնէ սպի մը որ երբեք չի բուժուիր
Մեր ընտանիքը ամուր է՝ բայց ցիրուցան
Աստղերու եւ դաշտերու տարածութեան մէջ։
Մենք ձեզ չի պիտի լքենք
Մենք ձեզ չի պիտի մոռնանք
Մենք ձեզ համար պիտի վերադառնանք։

Translated (English):
A distant and familiar sadness calls to us
As if carried on the wind, like burning sand
Brothers and sisters, away, you endure
Stranded on our own land
A memory etched into soul and skin
Leaves a scar that never heals
Our family is strong, but scattered
Across the stars and fields
We will not abandon you
We will not forget you
We will return for you

 

2005-The White Stripes – Get Behind Me Satan (1001)

Full Playlist

 • “Blue Orchid” – 2:37
 • “The Nurse” – 3:47
 • “My Doorbell” – 4:01
 • “Forever for Her (Is Over for Me)” – 3:15
 • “Little Ghost” – 2:18
 • “The Denial Twist” – 2:35
 • “White Moon” – 4:01
 • “Instinct Blues” – 4:16
 • “Passive Manipulation” – 0:35
 • “Take, Take, Take” – 4:22
 • “As Ugly as I Seem” – 4:10
 • “Red Rain” – 3:52
 • “I’m Lonely (But I Ain’t That Lonely Yet)” – 4:19