Arquivo da tag: bsg

A Distant Sadness – Bear McCreary

Original (Armenian):

Հեռու եւ ծանօթ տխրություն մը մեզ կը կանչէ
Քամիով բերուած՝ այրուող աւազի նման
Եղբայրներ եւ Քոյրեր՝ որ հեռւում էք՝ դուք կը տոկաք
Անելանելի վիծակի մէջ՝ մեր իսկ հողին վրայ։
Յիշողութիւն մը փորագրուած հոգու եւ մորթի մէջ
Կը թողնէ սպի մը որ երբեք չի բուժուիր
Մեր ընտանիքը ամուր է՝ բայց ցիրուցան
Աստղերու եւ դաշտերու տարածութեան մէջ։
Մենք ձեզ չի պիտի լքենք
Մենք ձեզ չի պիտի մոռնանք
Մենք ձեզ համար պիտի վերադառնանք։

Translated (English):
A distant and familiar sadness calls to us
As if carried on the wind, like burning sand
Brothers and sisters, away, you endure
Stranded on our own land
A memory etched into soul and skin
Leaves a scar that never heals
Our family is strong, but scattered
Across the stars and fields
We will not abandon you
We will not forget you
We will return for you

 

Gaeta’s Lament

Alone she sleeps in the shirt of man with my three wishes clutched in her hand….
The first that she be spared the pain that comes from a dark and laughing rain.
When she finds love may it always stay true this I beg for a second wish I made, too.

But wish no more my life, you can take To
have her, please, just one day wake To
have her, please , just one day wake ….


Pós edição (08.12.2010)

Alone she sleeps in the shirt of man
with my three wishes clutched in her hand
The first that she be spared the pain
that comes from a dark and laughing rain
when she finds love may it always stay true
this I beg for the second wish I may too
but wish no more
my life you can take
to have her please just one day wake
to have her please just one day wake
to have her please just one day wake